Science-Faction

Ville Savolainen, Ville Miettinen, Samuel Tammekann ja Ahto Leppäne

Ryhmän nimi: Science-Faction

Alus­ta­va suun­ni­tel­ma: Ha­e­taan vet­tä jär­ves­tä ja so­vi­taan etu­kä­teen mitä me­ne­tel­miä käy­täm­me ve­den puh­dis­ta­mi­seen. Tes­ta­sim­me me­ne­tel­mien toi­mi­vuut­ta al­tis­ta­mal­la vesi­näyt­teet me­ne­tel­mil­le ja nii­den olo­suh­teil­le ja li­sä­sim­me nii­hin HCl-nes­tet­tä si­mu­loi­maan vat­sa­hap­poa ja nie­le­mis­tä. Lo­puk­si lai­te­taan petrimaljoissa ole­vat näyt­teet vii­kok­si läm­pö­kaap­piin bak­tee­ri­ruo­kaa si­säl­tä­vis­sä petrimaljoissa ja ver­tail­laan niis­sä lo­pul­ta esiin­ty­vien bak­tee­rien mää­rää.

Kuva 1Näy­te, joka si­ne­töi­dään ja lai­te­taan vii­kok­si läm­pö­kaap­piin

Näyt­tei­tä nou­det­tiin kah­des­ta pai­kas­ta:

Va­lit­se­mam­me puh­dis­tus­me­ne­tel­mät oli­vat

Kuva 2 Näyt­tei­tä

Hy­po­tee­si: UV-valo tap­paa pal­jon bak­tee­re­ja. Jää­dy­tys tap­paa osan bak­tee­reis­ta. Kuu­men­nus tap­paa kaik­ki bak­tee­rit. Dubstepiltä emme odot­ta­neet mi­tään. So­ke­ris­sa bak­tee­rit li­sään­ty­vät. Suo­la ra­joit­taa bak­tee­rien kas­vua tap­pa­mat­ta nii­tä. Soo­da toi­mi nä­räs­tys­lääk­kee­nä ja aut­toi bak­tee­re­ja sel­vi­ä­mään. Suo­da­tus ei anna nä­ky­viä tu­lok­sia. Kah­vi tap­paa osan bak­tee­re­ja. Al­ko­ho­li tap­paa suu­ren osan bak­tee­re­ja.

Työn tulokset:

Seu­raa­vat ku­vat ja vi­de­ot ku­vaa­vat eri me­ne­tel­mien te­ke­mis­tä ja nii­den tu­lok­sia. Ku­vien pe­räs­sä vas­taa­vien näyt­tei­den hy­po­tee­sien tu­lok­set

UV-valo: Vi­deo1

Jää­dy­tys: Kuva 4 Näy­te val­mis Bak­tee­rien mää­rä vä­häi­nen. Tu­los oli odo­tet­tua pa­rem­pi.

Kuumenus/keit­to: Kuva 5 Näy­te val­mis Näy­te on puh­das eli hy­po­tee­si oli oi­kea.

Dubstep: Vi­deo 2 Kuva 6 Näy­te val­mis Bak­tee­rien mää­rä erit­täin vä­häi­nen. Tu­los oli suu­ri yl­lä­tys.

Kuva 6: Näy­te val­mis Bak­tee­rien mää­rä erit­täin vä­häi­nen. Tu­los oli suu­ri yl­lä­tys.

Sat­sin ver­tai­lu­näy­te: Kuva 7

So­ke­ri ja Soo­da: Kuva 8 Näyt­teet val­miit So­ke­ris­sa oli odo­te­tus­ti pal­jon bak­tee­re­ja, mut­ta soo­das­sa nii­tä oli ole­tet­tua vä­hem­män.

Suo­la ja Suo­da­tus: Kuva 9 Näyt­teet val­miit Kum­mas­sa­kin näyt­tees­sä oli odo­tet­tua vä­hem­män bak­tee­re­ja.

Kah­vi ja Al­ko­ho­li: Kuva 10 Näyt­teet val­miit Näyt­teis­sä oli odo­tet­tu mää­rä bak­tee­re­ja.

Sat­sin Ver­tai­lu­näy­te: Kuva 11 Huom. Ver­tai­lu­näy­te oli kaa­pis­sa 9 päi­vää, kos­ka se ei re­a­goi­nut ollekaan vii­kos­sa.

Tulokset

Työn lop­pu­tu­los oli vaih­te­le­va. Hy­po­tee­se­ja meni pie­leen use­am­pi kap­pa­le ylättävästi. Syi­tä tä­hän saat­toi­vat olla se, että näy­te vuo­si vii­kon ai­ka­na tai kontaminoitui muus­sa ti­lan­tees­sa. Tai sit­ten tes­taa­jat oli­vat vää­räs­sä.

Science-Klassikka3. jak­so luku­vuo­si 2013-201427.11.2013