TPK Science-faction

Vil­le ”Savard” Sa­vo­lai­nen, Sa­mu­el ”Smueli” Tammekann, Vil­le ”Koi­ra­myy­rä” Miet­ti­nen ja Ahto ”Pupu” Lep­pä­nen.

 TPK Varoitus!

Seu­raa­va teks­ti si­säl­tää Kuo­pi­on Klas­sil­li­ses­sa lu­ki­os­sa ma­jai­le­van Science-faction ryh­män tie­de­työn työ­päi­vä­kir­jan. Teks­ti si­säl­tää enem­män tai vä­hem­män tar­kan ku­vauk­sen ky­sei­sen ryh­män yri­tyk­sis­tä tuot­taa vaih­teek­si jo­tain jär­ke­vää. Tämä teks­ti si­säl­tää käsittämättömä mää­rän se­lit­tä­mä­tön­tä tu­na­roin­tia, joka saat­taa häi­ri­tä joi­tain lu­ki­joi­ta. Kul­je siis va­ro­en ja on­nea mat­kaan!

Ville ”Savard” Savolainen

Ryh­mäy­ty­mi­nen oli help­poa. Ka­saan­nuim­me nel­jän hen­gen po­ruk­kaan, jon­ka ni­mek­si tuli Science-faction. Ryh­mään kuu­lui Vil­le ”Savard” Sa­vo­lai­nen, Sa­mu­el ”Smueli” Tammekann, Vil­le ”Koi­ra­myy­rä” Miet­ti­nen ja Ahto ”Pupu” Lep­pä­nen.

Yleen­sä asi­oi­ta teh­tä­es­sä se vai­kein osuus jää vii­mei­sek­si. Täs­sä ta­pauk­ses­sa hom­ma oli nu­rin­ku­ri­nen ja vai­kein hom­ma oli lis­tas­sa en­sim­mäi­se­nä: ai­heen va­lin­ta. Kaik­ki , kun ha­lu­si­vat eri asi­aa ja kompromissaus oli han­ka­laa. Lo­pul­ta pää­tim­me hy­lä­tä vesi­ra­ke­tin am­pu­mi­sen lä­hei­sel­le moot­to­ri­tiel­le ja kus­kien re­a­goin­nin tut­kin­nan ja pää­tim­me tut­kia lä­heis­ten ve­sis­tö­jen/lam­pien vet­tä ja yrit­tää puh­dis­taa sitä.
Tä­hän siis meni 2 viik­koa….

13.12.2013: Ryh­mä ha­jo­tet­tiin kah­tia ja men­tiin ha­ke­maan vet­tä eri pai­kois­ta ajan sääs­tä­mi­sek­si. Vil­let ja Sa­mu­el me­ni­vät Pui­jon­laak­soon Sam­mak­ko­lam­mel­le ja reis­su me­ni­kin lep­poi­sas­ti Pave Mai­jas­ta lau­les­kel­len. Pien­tä mie­li­pa­haa tuot­ti­vat pie­noi­set pa­lel­tu­mat kä­siin ja se, että Savard mei­na­si pu­do­ta lam­peen näy­tet­tä ha­kies­saan, jota ei sit­ten lop­pu­jen lo­puk­si tar­vit­tu­kaan. Ah­ton mu­kaan Kuo­pi­on­lah­del­le läh­ti vie­rai­le­va täh­ti Erik ”Ertsi” Suttle. Hei­dän reis­sun­sa oli pi­tem­pi jo­ten he oli­vat vä­hän myö­häs­sä. Lop­pu­tun­nis­ta tut­kim­me näyt­tei­tä mik­ro­skoo­pil­la ja löy­sim­me vain ison ka­san le­vää.

17.12.2013: Hie­man li­sää mik­ro­sko­poin­tia ja itse to­teu­tuk­sen suun­nit­te­lua, kun sitä ei sii­nä kah­des­sa vii­kos­sa ke­ren­nyt.

19.12.2013: Va­jaa­mie­hi­tyk­sel­lä lii­ken­tees­sä. Ahto ki­peä, mut­ta po­ruk­kaan yh­tey­des­sä Skypen kaut­ta. Vil­le S KYS:ssä. Lo­pul­li­sen to­teu­tuk­sen lukkoonlyönti á la Sa­mu­el.

20.12.2013: Vii­mei­nen tun­ti en­nen lo­maa. Han­kim­me vat­sa­hap­po­na toi­mi­van suo­la­ha­pon, joka si­mu­loi näyt­teen nie­le­mis­tä. Otim­me ko­tiin lo­mak­si tark­kai­lun alle pie­niä bak­tee­ri­vil­jel­miä. Tun­ti ku­lui no­pe­as­ti myös mu­siik­kia kuun­nel­les­sa. Sa­mu­el omis­taa il­mei­ses­ti Bluetooth-kai­ut­ti­men, jos­sa on hy­vät bas­sot. Tun­nil­ta me­nim­me­kin juh­li­maan Koi­ra­myy­rän 17-vuotissynttäreitä.

2.1.2014: Lo­man jäl­keen ei oltu vie­lä kun­nol­la käyn­nis­sä, kun ei saa­tu mi­tään ai­kaan. Tun­ti ku­lui kah­vin­juon­nis­sa ja ju­tel­les­sa.

3.1.2014: So­vim­me tar­kas­ti me­to­deis­ta, joil­la ajat­te­lim­me al­tis­taa näyt­teet. Ide­oi­hin kuu­lui säh­kö­vir­ran joh­ta­mi­nen näytteseen, mut­ta se isea kaa­tui hen­ki­lös­tön ky­vyt­tö­myy­teen käyttä an­net­tu­ja lait­tei­ta. Opim­me myös, että lai­men­net­tu Dr. Pepper ei joh­da säh­köä.

7.1.2014: Teim­me puo­let näyt­teis­tä, jot­ka oli­vat: kah­vi, al­ko­ho­li, suo­la, suo­da­tet­tu, so­ke­ri ja soo­da. Me­ne­tel­mä al­kaa astioden ste­ri­li­soin­nil­la kie­hu­vas­sa ve­des­sä, jot­ta ne oli­si­vat var­mas­ti tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­tä­viä.(Älä mis­sään ni­mes­sä käy­tä ky­seis­tä me­ne­tel­mää eli­öi­den ste­ri­li­soin­tiin! Toi­vot­tu tu­los ei ole var­ma ja sivu­vai­ku­tuk­set vaih­te­le­vat toi­sen as­teen palo­vam­mois­ta kuo­le­maan.) Kos­ka olem­me niin mie­hi­siä mie­hiä, että emme edes vet­tä voi keit­tää, apuun tuli Ma­ria ”Mara” Kin­nu­nen. Kiit­ti Mara avus­ta! Seu­raa­vak­si Li­sääm­me 40 ml al­tis­tet­tua näy­tet­tä 10 ml hap­poa(nie­lem­me näyt­teen), lai­tam­me liuok­sen kas­vu­a­lus­tal­le ja lämpökaappin vii­kok­si.

9.1.2014: Lo­put näyt­teet kä­sit­te­lyyn. Näyt­teet al­tis­tet­tiin kuu­men­nuk­sel­le, jää­dy­tyk­sel­le, UV-va­lol­le ja ääni­aal­loil­le, täs­sä ta­pauk­ses­sa dubstepille.

14.1.2014: En­sim­mäi­nen sat­si näyt­tei­tä kaa­pis­ta ulos. Ku­vat tal­teen ja ta­pu­tuk­set olal­le. Sat­sin mu­ka­na läm­pö­kaap­piin men­nyt puh­das ver­tai­lu­as­tia ei ol­lut re­a­goi­nut. Ta­kai­sin kaap­piin siis.

16.1.2014: Lo­put näyt­teet ul­ko­na ja kaap­piin pa­lau­tet­tu ver­tai­lu­as­ti­a­kin on re­a­goi­nut. Kir­jal­li­sen tuo­tok­sen aloit­te­lu. Lop­pu­kiri al­kaa.

Science-Klassikka3. jak­so luku­vuo­si 2013-201427.11.2013